Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Ragdollystävät-seura ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Ragdoll Fanciers´ Association. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ragdoll kissojen arvostamisen ja paremman ymmärtämisen hyväksi, valvoa ja ohjata rodunjalostustoimintaa sekä edistää kissojen kasvatus- ja hoitotoimintaa. Yhdistys panostaa erityisesti ragdollien tulevaisuuteen maassamme. Päämääräänsä yhdistys pyrkii välittämällä voittoa tavoittelematta pentuja, kissanäyttelyillä,
julkaisutoiminnalla, esitelmillä, neuvonnalla sekä muulla vastaavanlaisella toiminnalla.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa korkeintaan yhdessä liikepaikassa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanee asianomaisella luvalla varojen keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n ja sen kautta Federation International Felinen (FIFe) kulloinkin voimassa olevia yleisiä sääntöjä ja rotumääräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi tai kasvattajajäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja maksaa liittymismaksun. Jäsenhakemukset hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallituksella on oikeus evätä jäsenyys sellaisilta henkilöiltä, jotka voivat toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa yhdistykselle. Jäsentä tai kasvattajajäsentä, joka kuuluu toisen suomalaisen ragdoll-rotuyhdistyksen hallitukseen tai muihin toimielimiin, ei voida valita yhdistyksen hallitukseen tai toimielimiin. Kasvattajajäseneksi ei voida hyväksyä jäsenhakemuksen lähettänyttä henkilöä, joka on aiemmalla toiminnallaan, joko Kissaliiton alaisessa jäsenyydessä, TICAN tai muun Kissaliiton kaltaisen kattojärjestön tai FiFe:n alaisuudessa toiminut siten, että on aiheuttanut kasvattajajäsenenä vahinkoa ragdollkasvatukselle: Kasvattaja on saanut toimintakiellon aiemman kattojärjestön alaisuudessa tai hänet on tuomittu tuomioistuimen määräyksestä eläintenpitokieltoon.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kasvattaja-, perhe-, ainais- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on varsinainen tai ainaisjäsen. Alle 18-vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinaiset ja perhejäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksessa määrättävän jäsenmaksun kunakin vuonna tammikuun 15. päivään mennessä. Ainaisjäseneksi pääsee suorittamalla kymmenkertaisen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruisen kertamaksun.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt rotukissatyötä. Ehdotus raukeaa, ellei 2/3 läsnä olevista jäsenistä sitä kannata. Kunniajäsenen ei tarvitse suorittaa liittymis- eikä jäsenmaksua.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 30.3 mennessä ja hän on tätä ennen saanut jäsenmaksumuistutuksen, johon ei ole reagoinut. Hän voi kuitenkin päästä jäseneksi jälleen suorittamalla kaikki laiminlyömänsä jäsenmaksut.


Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää nauti yhdistyksen luottamusta. Hän on jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai hän on menettelyllään yhdistyksessä jättänyt noudattamatta annettuja kasvattajatoimikunnan ohjeita. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on yhdistyksen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut tai vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai ei täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöstä on jäsentä kuultava. Erottaminen tapahtuu 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 8 jäsentä, jotka syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5.1 Kasvattajatoimikunta

Yhdistyksen sisällä toimii kasvattajatoimikunta, jonka jäsenet hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Kasvattajatoimikunnan jäseniä on vähintään 3 ja enintään 5. Hallitus vahvistaa säännöt, joiden mukaan kasvattajatoimikunta toimii.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

7. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja tarvittavat pöytäkirjat on esitettävä hyvissä ajoin tarkastusta varten
yhdistyksen toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-kesäkuussa ja syyskokous
syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen varsinainen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 18v täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, ilmoituksella yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai vaihtoehtoisesti ilmoituksella yhdistyksen nettisivuilla. Yhdistyksen kokoukset: hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös virtuaalisesti tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus

5. käsitellään toiminnantarkastajan lausunto ja tilinpäätös

6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet kohdan 5 mukaisesti

5. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

6. vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle.

7. valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Purkamispäätöksestä on ilmoitettava Suomen Kissaliitto ry:lle

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.